เช็ค สถานะ เราชนะ รอบสุดท้าย

เช็ค สถานะ ด่วน เพื่อการตรวจสอบสิทธ็ เราชนะ รอบสุดท้าย เพื่อการทดทวนสิทธิ์ และการ  เช็คสถานะ ในรอบที่ 2 กรณีลงทะเบียน เราชนะ ผ่านเว็บเราชนะ ล่าสุด รัฐได้ออกมาย้ำเตือนผู้มีสิทธิ์ว่า เป็นการ  เช็คสถานะ ในรอบสุดท้าย เพื่อการทบทวนสิทธิ์รอบ 2 ถึงวันที่ 8 มี.ค. 64 ที่เว็บเราชนะ ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมิน ให้ยืนยันด้วยการยื่นแบบภาษีใน 63 ทางออนไลน์ได้ที่เว็บของกรมภาษีภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศ แต่ไม่ควรเกินวันที่ 8 มี.ค. 64 ซึ่จะได้ประกาศผลให้ทราบในวันที่ 19 มี.ค. 64 และจะมีเงินเข้าแอพเป๋าตังในวันที่ 25 มี.ค. 64

เราชนะ

โดยก่อนหน้านี้กระทรวงการคลัง ได้ชีแจงกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มมีแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และกลู่มผู้ที่ลงทะเบียนทางเว็บเราชนะ ได้ตรวจ เช็ค สถานะ แล้วพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ สามาระยื่นขอทบทวนสิทธิ์ใหม่ได้ที่เว็บเราชนะ โดยให้กรอกข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อจะได้ทำการ ตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยให้ยื่นสิทธิ์ได้ที่เว็บเราชนะ ของกระทรวงการคลัง อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เราชนะดังนี้

 1. ให้เข้าไปที่เว็บเราชนะ
 2. แล้วเลือกเมนู การทบทวนสิทธิ์ หรือปุ่มสีเหลือง

3 ให้กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วย ได้แก่ หมายเลขมือถือ, หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก, ซื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปี เกิด

 1. หลังจากการกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่มเมนู “การทบทวนสิทธิ์”
 2. รอการตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ ว่าผ่านหรือไม่ โดยผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ในรอบที่ 2 นี้ สามารถดูผลผ่าน หรือไม่ผ่านได้ตั้แต่วันที่ 19 มี.ค. 64
 

ตรวจสอบลงทะเบียน เราชนะ ให้สิทธิ์เพิ่ม 2.4 ล้านคน

มาอัพเดท เราชนะ กันหน่อย สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ให้เพื่อเติม 2.4 ล้านคน ด้วยเหตุผลไม่ต้องลงทะเบียน เพื่อการ ตรวจสอบลงทะเบียน สิทธ์เราชนะภายในวันที่ 13 พ.ค. 64 รัฐบาลออกมาย้ำเตื่อนโครงการเราชะ ไม่เปิดรับการ ตรวจสอบลงทะเบียน เพิ่ม 2.4 ล้านคน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 30 มิ.ย. 64 เพื่อการจับจ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย กว่า 200,734 ล้านบาท 

โดยทางรัฐบาลได้ออกมากล่าวถึงโครงการเราชนะอีกครั้งว่า คณะรัฐมนตรี ได้ออกมติให้ขยายสิทธิ์เราชนะ เพิ่มอีก 2.4 ล้านสิทธิ์ โดยไม่มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่มแต่อย่างไร โดยให้ประชาชน ตรวจสอบลงทะเบียน เอง ทั้งนี้ทางครม. ได้เคยมีมติอนุมัติจำนวนกลุ่มเป้าหมายไปแล้วประมาณ 31.1 ล้านคน แต่เนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์และได้เข้าร่วมโครงการจริงมีมากดว่าที่ประมาณการไว้ โดยได้แยกผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการออกแล้ว ได้ถึง 331,263 ล้านคน 

โดยมีผู้ที่อยู่ในระหว่างการ ตรวจสอบลงทะเบียน เพื่อการคัดกรองอีกประมาณ 86,000 คน รวมทั้งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออีก 254,000 คน ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเห็นชอบในให้ขยายกลุ่มเป้าหมายในโครงการเราชะเป็น 33.5 ล้านคน เนื่องจากมีผู้ต้องการใช้สิทธิ์สูงกว่าที่วางไว้มาก กระทรวงการคลังจึงได้อนุมัติ และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ต้องการใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทางกระทรวงมิได้เปิดเพื่อรับสมัครใหม่แต่อย่างไร เพียงแต่ได้ขยายโครงการออกไปให้มีผู้รับสิทธิ์ได้มากขึ้นเท่านั้น 

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบที่จะขยายเวลาให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ได้ใช้จ่ายออกไปอีกระยะหนึ่งได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจากเดิมจะสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 64 โดยให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาถึงผลกระทบ และการทบทวนสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 พ.ค. 64 นี้เป็นอย่างช้า โดยให้ทำการตรวจสอบสิทธิ์เราชนะได้ที่เว็บเราชนะ.Com
สำหรับความคืบหน้าของโครงการเราชนะ มีดังนี้

 1. ประชาชนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซี่งมี่จำนวนมากถึง 13.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 นั้นมีจำนวน 73,301 ล้านบาท
 2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐาข้อมูลและแอพ เป่าตัง ในโครงการเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บเราชนะ ทีผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและได้มีการยืนยันการใช้สิทธิ์แล้วจำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายในวงเงินสิทธิ์ตั้งแต่วันที 18 ก.พ. 64 จำนวน 113,427 ล้านบาท
 3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วอีก จำนวน 2.3 ล้านคน ซึ่งมียอดการใฃ้จ่ายผ่านระบบในวงเงินสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 64 นั้นอีกจำนวน 14,330 ล้านคน โดยเป็นผู้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมทั้งสิ้น 32.8 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าในการใช้จ่ายเป็นเงินหมุนเวียนในระบบแล้วกว่า 201,058 ล้านบาท
 
 

เช็ค สถานะ เราชนะวิธีการ เช็คสิทธิ์เราชนะ

 1. ให้เข้าไปที่เว็บเราชนะ
 2. เลือกเมนูกาตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ์ 
 3. กรอกข้อมูล การเช็คสิทธิ์เราชนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย, วัน เดือน ปีเกิด ตามข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน
 4. กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ หากได้รับสิทธิ์ ระบบจะแจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิ์เราชนะ และจกปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะได้รับโอนในแต่ละงวด หากไม่ได้รับ ระบบจะแจ้งว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ พร้อมเหตุผลที่ไม่ได้รับ ซึ่งจะเป็นเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปแต่ละกรณี เช่น กรณีมีปัญหาการลงทะเบียนเว็บเราชนะ ให้สอบถามได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 02-2273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 หรือที่ธนาคารกรุงไทย โทร 0-2111-1144 (24 ชั่วโมง)

ตรวจสอบสถานะเราชนะลงทะเบียน และตรวจสอบเช็กสิทธิเราชนะคนละครึ่ง

ผ่านระบบอัตโนมัติ โทร  0-2111-1144 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ

โทร. 0-2109-2345 กด 3 – 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ และข้อเสนอแนะโครงการฯ

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นหยุดราชการ)

 

เล่นเกมออนไลน์ แบบอื่นได้อีกที่ : PG SLOTSUPERSLOT, Y8, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, g-wallet

การเล่นเกมออนไลน์ที่ถือว่า มีประโยชน์กับผู้เล่นเป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่การเล่น เพียงแค่หาความสนุกสนานเท่านั้น แต่เป็นการเล่น ที่ทำเงินได้เป็นช่องทาง รายได้เสริมแบบงาม ๆ

แนวทางการเลือกเว็บคาสิโนออนไลน์ ที่เซียนพนันแนะนำ

ในยุคปัจจุบันการเล่นเกมคาสิโน ส่วนใหญ่แล้วพนันมักจะเลือกเล่นบนเว็บคาสิโนออนไลน์กัน เนื่องจากว่าการเล่นบนเว็บมีความสะดวก และมีข้อดีหลายๆ อย่างมากกว่าการเล่นในบ่อนจริงๆ นั่นเอง สำหรับแนวทางการเลือกเว็บคาสิโนออนไลน์ที่นักพนันควรต้องนำไปใช้ ก็มีอยู่หลายแนวทางด้วยกัน วันนี้เราจึงนำแนวทางการเลือกที่จะนำแนะนำมาฝากกัน จะมีแนวทางใดบ้างไปดูกันเลย